"انسانیت "

 انسانیت متعلق به همه انسانهای کره خاکی است و تعلق خاص به هیچ دین، آیین، کیش و مسلکی هم نداشته و ندارد و از روزی در من و تو توسط خود بیدار و هشیارمان زنده می شود،رشد کرده و تکوین می گیرد که از خودِتحت تاثیر و استیلاء پذیر ادیان،مکاتب و فِرَق مختلفی و گونه گون که بدان ها باورمند هستیم رهایی گرفته و رَسته باشیم.                                                                                      


  • سالک طریق انسانیت همان نزدیک ترین و شبیه ترین انسان به خداوند تبارک و تعالی و ایضا خردمندترین و عقلانیت گزین ترین به انسان کامل مادی گرا است ؛ در واقع انسانیت من و تو را بی مرز و بی تعلق می کند، رنگ بی رنگ را رنگ غالب مان و مهر بی اگر و اما را فعل مستمرمان می سازد.                                                                                         


  • انسانیت اهتمام عملی به اصول و فروع انسانی است حال تو می خواهی قائل به ادیان باش و نمی خواهی هم هیچ توفیری ندارد که لائیک باشی و یا خود را خدا بخوانی و دیگران را نیز خدایی واحد  ومستقل.                                                                                                                                            
  •  انسانیت شعورمندی و پایبندی به نور عقلانیت و خرد است که به موجب بیداری اش در آدمی 50 تریلیون سلول وجود را عاشق و فارغ از هر گونه تعصب، جزم و جمود وبستگی و وابستگی بیمارگون می کند.                                                                                                                                                                
  •  عامل به اصول و فروع تکوین یافته انسانی میان خود و دیگران، حیوانات، جمادات و نباتات هیچ تفاوت و وجه ممیزه ای را نمی انگارد و از هر گونه نگاه جنسیتی، قومیتی و عقیده اتی مشخص مبرا است؛ چنین انسانی همه به خیر او امیدوار هستند و از شر او در امان نیز هم...!                                                                                                       


  •  ای دوست اهل هر جغرافیا و ساکن هر عقیده و مسلکی هستی بدان که انسانیت یگانه ناجی بشر امروزین از دستُ و چنگال، جنگ، فقر و هرگونه عدم آزادی و عدالت است چرا که ساخت و سرشت سلوک انسانی اینچنین است که وحدت، اتحاد وهمدلی می آفریند و بیگانه با هر گونه خود حق پنداری و افراطی گری است ...!                                                                      


"خویشتن نشناخت مسکین آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس، خویش بر دلقی بدوخت"/ 0 نظر / 2329 بازدید